Gösteriliyor: 1 - 10 of 11 Sonuçlar

Haç ve Hilal’in Mücadelesi: Haçlı Seferleri Düşüncesinin Doğuşu

Haçlı Seferleri düşüncesinin doğuşunda günümüze kadar dinî motif vurgulanmış olsa da, seferlerin meydana geldiği Orta Çağ Avrupa toplumunu zorlayan unsurlar aslında siyasal, sosyal, çoğunlukla ekonomik ve kısmen askerî nedenlerdir. Batılılarca bu hareketin en önemli unsuru olarak ileri sürülen dinî motif ve vurgular ise, sadece itici bir güç olmuştur.

İslam’da Ayrılıkçı Fırkaların Oluşumunda Bâtıniliğin Yeri ve Akīdeleri

Peygamber Efendimizin (571-632) vefatının ardından İslamiyet’in farklı coğrafyalara yayılması ile Müslümanları zapt etmek zorlaşmaya başlamış, zamanla ümmet ve ashap arasında bazı ayrılıklar meydana gelmiştir. Evvela bu durum ilk olarak Kur’an’ın anlaşılması noktasında yaşanmıştır. Kimileri sadece anlamda lafzi manasını göz önünde tutarken bazıları ise bâtıni anlamını ele almış, kimisi ise ikisinin de birden alınması gerektiğini öne sürmüştür…

Medeniyet ve Düzen

Anlam ile özgürlük, kural ile yaratıcılık, düzen ile tercih imkânı arasında mutlak bir çatışma olmak zorunda değildir. Özgürlük olmadan anlamlı eylemde bulunulamaz. Özgür olmayan kişi anlamlı bir hayat yaşayamaz. Anlam olmadan ise gerçek anlamda özgürleşilemez. Belli bir hedefe ulaşmak için belli kurallara uymak, özgürlüğü ortadan kaldırmaz, tersine disiplinize eder ve hedefe odaklar…

Medeniyet Döngüsü

Bireyin eylemleri manevi bir gücün kontrolü altındadır. Bundan dolayı değişimler dinî düşünceyle birlikte doğan manevi güçten kaynaklanır. Bu aşamada, kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık olan birey, bütünleşmiş insan hâline gelecektir. Çünkü toplumun tarihsel dönüşümü, bütünleşmeyi başarabilen insan ile başlar.

Willowbrook Devlet Okulu Skandalı: Engelliler Üzerine 14 Yıllık Hepatit Deneyi

1947’de New York’ta Willowbrook Devlet Okulu açıldı. Amaç, zihinsel engelli bireyleri burada toplayıp onlara “eğitim” vermekti. Ama arkasında yatan asıl büyük amaç, hepatit araştırmalarıydı. Ve Willowbrook, tarih sahnesinde, incinebilir gruplar üzerinde geçmişte yapılan en meşhur etik dışı çalışmalardan birisi olarak yerini aldı.

Geçmişten Geleceğe Ramazan Geleneklerimiz

Geçmişten günümüze varlığını sürdüren kültürel mirasın yanında hiç şüphesiz unutulmaya yüz tutmuş çok sayıda kültürel öge ve gelenekten bahsedilebilir. İslam toplumunda unutulan geleneklere en net örneklerden biri de Ramazan ayına özel geleneklerdir. Dönemin teknolojik gelişmeleri, küreselleşme, siyasi politikalar ve yaşam şartlarının değişimi gibi birçok sebep, bu tür geleneklerin unutulması ya da yok olmasına zemin hazırlamıştır.

Medeniyet Kavramına Farklı Bakış Açıları

Medeniyet üzerine araştırmalar tarih boyunca birçok çalışmaya konu olmuş, tarihçiler, sosyologlar, antropologlar ve filozoflar tarafından her boyutuyla ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Medeniyetlerin kimliği ve dinamiklerine ilişkin geniş uzlaşmaların yanında, çeşitli yaklaşımlara egemen olan bakış açılarında farklılıklar bulunmaktadır…

Medeniyet Kavramı Üzerine Tanımlar ve Yaklaşımlar

Barbarlık karşıtı olarak medenilik, insani-hukuki-ahlaki tutum ve davranışları, iyi terbiye hâlini ve ileri düzeyde gelişmiş toplumu ifade etmektedir. Medeniyet bunların sonucunda ortaya çıkan fikrî, fiziki, siyasi ve ekonomik düzeni ve insanlığın gelişmiş bir aşamasının göstergeleri olan medeni olma, yani iyi terbiye, nezaket, edep ve geleneklere sahip olma durumudur.